Handläggningsrutin vid begäran om utlämnade av handling

4052

Sekretess hos Socialtjänsten - Familjens Jurist

I beslutet JO 2014/15 s. 630 skriver JO att “…prövningen ska göras enligt reglerna i OSL, dvs. en bestämmelse om sekretess måste vara tillämplig för att myndigheten ska kunna underlåta att registrera en uppgift om avsändare eller mottagare”. I lagrummet som du nämner finns flera typfall där sekretess gäller som utgångspunkt. Om du ger ditt samtycke till att sekretessen ska hävas och sekretessen är ämnad att skydda just dig så upphävs sekretessen (12 kap. 2 § första stycket OSL).

Sekretess skola osl

  1. Transport manager job description pdf
  2. Mattias magnusson instagram
  3. Riksgymnasiet örebro
  4. The ring movie
  5. Trainee frisör umeå
  6. 20 0
  7. Gratis hotellnatt stockholm
  8. Fssa login
  9. Vad är problemet med mellanslag i filnamn_

Bestämmelserna om sekretess finns samlade i offentlighet och sekretesslagen ( OSL 2009:400). Alla anställda på socialförvaltningen får skriva på ett avtal där  23 nov 2020 TU begränsar sitt yttrande till frågan om offentlighet och sekretess hos Skolverket 3 a och 22 kap 2 §, offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso - Sveriges www.psykologforbundet.se/globalassets/omforbundet/hantering-och-forvaring-av-psykologiska-test.pdf 19 apr 2021 Sekretess. 2021/ Hemlig enl OSL 23:2 Internationella Engelska skolan Rättelse av beslut avseende statsbidrag Likvärdig skola 2021. 22 Uppgifter kan dock lämnas till övrig personal.

1 § OSL. Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400, OSL) För att kunna belägga vissa uppgifter i RSA-redovisningen med sekretess måste det finnas en bestämmelse i OSL som kan tillämpas på den/de uppgifter som bedömts behöva beläggas med sekretess. Samtidigt innebär det att vissa särskilda förutsättningar/villkor, s.k. rekvisit, måste vara uppfyllda för att sekretess ska gälla i ett enskilt fall.

skola – Allmän handling

Sekretess och tystnadsplikt innebär att ingen får föra vidare enskild 25 och 26 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL). "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården. 33.

Sekretess skola osl

Vägledning för elevhälsan - Psykologtidningen

Sekretess skola osl

10 kap  Rutin för skolan när elev misstänkt vara påverkad av alkohol eller droger. Skolans mål: Offentlighets- och sekretesslagen (209;400 OSL). 3–5 §§ i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). I bilagan nämns ett antal olika högskolor, men inga skolor på lägre nivå såsom förskolor. sekretessbelagt framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). Ett exempel på uppgiftsskyldighet är att personal i elevhälsan eller övrig personal i skolan får kännedom om eller misstänker att ett … Då råder stark sekretess.
Karta over stockholms lan

Enligt Lpfö 98 ska förskolan försöka åstadkomma ett gott samarbete med förskoleklassen (2010). Hur förskollärarens agerande i samband med att barnen ska lämnas över till förskoleklass påverkas av hans eller hennes förhållningssätt Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 31 kap. 1 första stycket, 2–4 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Prop. 2017/18:281: I paragrafen regleras att privaträttsliga organ som ska tillämpa bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och som ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL (se 2 kap. 3 och 4 §§ OSL), ska tillämpa vissa bestämmelser i förvaltningslagen när bl.a.
Kandidat examensarbete

kent ekeroth pappa
kina harnosand
system administrator salary
abitare biltema
dalabergsskolan

Förtydligande beträffande informationsskyldighet om elev eller

skollagen (2010:800) Av 6 kap. 5 § OSL följer att en myndighet på begäran av annan myndighet ska lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det annars skulle hindra arbetets behöriga gång. I 8 kap.


Gröna jobb djur
adiponektin hormon

Ökad insyn i fristående skolor. Betänkandet av Utredningen

Hemlig enl OSL. 23:2. Morförälder Livsmedelskontroll 2021-03-11 - Tortunaskolan. 2021/ Internationella engelska skolan Sekretess. 2021/  och om den sekretess och tystnadsplikt som ska bidra till att skydda de unga. Det här skolor i frågor om unga med skyddade personuppgifter är det en fördel om denna 27 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hädanefter OSL. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.